Art

Område

NY

Jakttid 2002-2007

Eksisterende

Jakttid 1997-2002

Fra og med Til og med Fra og med Til og med NJFF`s forslag NJFFs merknader

Grønn skrift utvidet jaktmuighet

Rød skrift innskrenket jaktmuligh.

SKARVER              
Toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylke samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke  

01.10.

 

30.11.

 

01.10.

 

30.11.

10.09 23.12  
Storskarv
  • Ungfugl med hvit buk
  • All storskarv
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Resten av landet

 

01.10.

01.10.

 

30.11.

30.11.

 

01.10.

 

30.11.

10.09 23.12

Støtter forslag om opphevelse av ordning kun med jakt på ungfugl med hvit buk i området fra og med Sogn og Fjordane til svenskegrensen.

Jakttida er uendret.

Områdegrensen for jakt kun på ungfugl er endret.

ANDEFUGLER           NJFF støtter DN`s forslag om fredning av sædgås

NJFF går imot at vårjakt på ender innføres som en permanent ordning i Kautokeino.

Sædgåsa er fredet.

Vårjakta på ender i Kautokeino videreføres.

Kortnebbgås Troms og Nordland fylke ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. 23.12. 21.08. 23.12.  

NJFF støtter DN`s forslag.

Endret for Finnmark til start 10.08.
Resten av landet 10.08. 23.12. 10. 15.08. 23.12. To jakttidssoner er slått sammen
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke  

10.09

 

23.12

 

10.09

 

23.12

 
   
Grågås Finnmark, Troms og Nordland fylke ned til Rana og Rødøy kommuner  

21.08.

 

23.12.

 

21.08.

 

23.12.

 

NJFF støtter DN`s forslag.

 
Resten av landet 10.08. 23.12. 10. 15. 08. 23.12. To jakttidssoner er slått sammen
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke  

10.09

 

23.12

 

10.09

 

23.12

 
I de fem første dagene av den ordinære jakta er det jaktforbud etter kl 11 i alle fylker unntatt Troms og Finnmark.     Kortnebbgås og grågås kan kun jaktes i tidsr. 04:00-11:00 fram tom 20.08.    
Kanadagås Finnmark, Troms og Nordland fylke ned til Rana og Rødøy kommuner  

21.08.

 

23.12.

 

21.08.

 

23.12.

NJFF støtter DN`s forslag. til jakttid

(05.08 23.12)

 
Resten av landet 10.08. 23.12. 10. 15. 08. 23.12. To jakttidssoner er slått sammen
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke  

10.09.

 

23.12.

 

10.09.

 

23.12.

 
Stripegås Hele landet 10.08. 23.12. Ingen jakttidsramme NJFF støtter DN`s forslag. til jakttid

(05.08 23.12)

Ny art med jakttid
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke  

10.09.

 

23.12.

 
Brunnakke, krikkand og stokkand Hele landet 21.08. 23.12. 21.08. 23.12.    
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke  

10.09.

 

23.12.

 

10.09.

 

23.12.

   
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand Hele landet 10.09. 23.12. 10.09. 23.12.    
Svartand Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylke  

10.09.

 

23.12.

 

10.09.

 

23.12.

   
 
Ærfugl Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylke 01.10. 30.11. 01.11. 30.11. 10.09 23.12

Utvidelse av jaktområdet til også å omfatte Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Utvidet jakttid
HØNSEFUGLER              
Jerpe, orrfugl og storfugl Hele landet 10.09. 23.12. 10.09. 23.12.    
Lirype og fjellrype Hele landet 10.09. 28.02./

29.02.

10.09. 28.02./

29.02.

   
Unntatt: Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke  

10.09.

 

15.03.

 

10. -15. 09.

 

15.03.

  Endret startdato i Finnmark fra

15. 10. 09.

Fasan Hele landet 01.10. 15.10. 01.10. 15.10.    
VADERE OG MÅKER              
Heilo Hele landet

Unntatt: Rogaland fylke hvor arten er fredet

21.08. 31.10. 21.08. 31.10.    
Enkeltbekkasin Hele landet 21.08. 31.10. 21.08. 31.10.    
Rugde Hele landet 10.09. 23.12. 10.09. 23.12.    
Hettemåke, fiskemåke, gråmåke, svartbak og krykkje Hele landet 21.08. 28.02./

29.02.

21.08. 28.02./

29.02.

   
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke 10.09. 28.02./29.02. 10.09. 28.02./

29.02.

   
DUEFUGLER              
Ringdue Hele landet

Unntatt: Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet

21.08. 23.12. 21.08. 23.12.    
SPURVEFUGLER              
Gråtrost og rødvingetrost Hele landet 10.08. 23.12. 10.08. 23.12.    
Nøtteskrike Hele landet

Unntatt: Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet

10.08. 28.02./

29.02.

10.08. 28.02./

29.02.

   
Skjære Hele landet 10.08. 28.02./

29.02.

10.08. 28.02./

29.02.

   
Kråke Hele landet 15.07. 31.03. 15.07. 31.03.    
Ravn Hele landet 10.08. 28.02./

29.02.

10.08. 28.02./

29.02.

   
Unntatt: Troms og Finnmark fylker 10.08. 15.03. 10.08. 15.03.    
HAREDYR              
Sørhare og viltlevende kanin Hele landet 10.09. 28.02./

29.02.

10.09. 28.02./

29.02.

  Gjelder også villkanin
Hare Hele landet 10.09. 28.02./

29.02.

10.09. 28.02./

29.02.

   
Unntatt: Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03. 10.09. 15.03.    
GNAGERE              
Ekorn Hele landet 01.11. 15.03. 01.11. 15.03.   Jakttid også i Nordland
Bever I de kommuner som har åpnet adgang til beverjakt. 01.10. 30.04. 01.10. 30.04 og 10.05. NJFF støttet de vedtatte jakttidene og en adgang til utvidelse fra Sør Tr. lag og nordover. Innskrenket jakttid i Hedmark og Trøndelag, men komunal dispensasjonsadgang til forlengelse i år med sein vår.
Bisamrotte Hele landet 21.08. 15.05. 21.08. 15.05.   Utvidet jaktområde
Beverrotte Hele landet 21.08. 15.05.       Ny art
ROVDYR              
Rødrev Hele landet 15.07. 15.04. 15.07. 15.04.    
Røyskatt Hele landet 21.08. 15.03. 21.08. 15.03.    
Mår Hele landet 01.11. 15.03. 01.11. 15.03.    
Grevling Hele landet 21.08. 31.01. 21.08. 31.01.    
Gaupe Hele landet

Jakt er kun tillatt i de områder fylkesmannen har fastsatt kvote og i områder det er tillatt å utøve kvotefri jakt på gaupe.

(Jf. Forskrift 30. juni 2000 nr 656 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe §§ 4 og 5)

01.02. 30.04. 01.02. 31.03. NJFF går inn for jakttid 01.02 30.04. Utvidet jakttid
SÆRLIGE BESTEMMELSER              
Mårhund Hele landet 01.04. 31.03. 01.04. 31.03.    
Villmink Hele landet 01.04. 31.03. 15.07. 15.04.   Yngletidsfredninga er opphevet.
Villsvin Hele landet 01.04. 31.03. 01.04. 31.03.    
HJORTEVILT              
Hjort I de kommuner som har åpnet adgang til hjortejakt 10.09. 15.11 10.09

og

10.10.

25.09./

01.10.

15.11

NJFF går inn for:
  1. Hjortejakttidene speilvendes lange jakttider forutsetter dokumentert samjakt.
  2. Hjortejakten fastsettes til 10.09 15.10, jakttid fram til 15.12 forutsetter at samjakt dokumenteres gjennom reelle avtaler eller tilsvarende.
  3. Forutsetter størst mulig grad av samjaktogså i perioden 10.09 15.10
Utvidet jakttid

"Brunstpausen" tatt bort.

Ingen dokumenterte krav til samjakt

Elg I de kommuner som har åpnet adgang til elgjakt         NJFF går inn for:

1 Elgjakttidene speilvendes

lange jakttider forutsetter

dokumentert samjakt.

  1. Elgjakten fastsettes til 25.09 15.10, jakttid fram til 15.11 forutsetter at samjakt dokumenteres gjennom reelle avtaler eller tilsvarende.
  2. Forutsetter størst mulig grad av samjakt også i perioden 25.09 15.10.
Ingen dokumenterte krav til samjakt
Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker

Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok

25.09.

01.09.

31.10.

30.09.

25.09.

eller25.09.

og 10.10.

25.09.

17.10.

01.10.

31.10.

17.10.

Utvidet jakttid

"Brunstpausen" tatt bort.

Tidligere jakt

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker  

10.09.

 

15.11.

10.09

og

10.10.

25.09./

01.10.

15.11

Utvidet jakttid

"Brunstpausen" tatt bort.

  Oppland fylke

Unntatt: Lunner kommune

25.09.

05.10.

31.10.

31.10.

25.09.

05.10.

31.10.

31.10.

Utvidet jakttid

"Brunstpausen" tatt bort.

  Telemark fylke

Unntatt: Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn,

Skien, Nome, Bamle, Kragerø, samt Drangedal unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa, og Bø unntatt den del av kommunen

som ligger sør og vest for Bø-elva.

25.09.

05.10.

31.10.

31.10.

25.09.

og 10.10.

05.10.

01.10

31.10

31.10.

Utvidet jakttid

"Brunstpausen" tatt bort.

  Buskerud fylke

Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker

25.09.

05.10.

31.10.

31.10.

25.09.

05.10.

31.10.

31.10.

 
  Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker 05.10. 31.10. 05.10. 31.10.  
Elg forts. Hedmark fylke

Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum vest for Glomma, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker

25.09.

05.10.

31.10.

31.10.

25.09.

og 10.10.

05.10.

01.10

31.10

31.10.

Utvidet jakttid

"Brunstpausen" tatt bort.

  Vest-Agder fylke

Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Vennesla, Marnardal, Audnedal, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal

25.09.

05.10.

31.10.

31.10.

25.09.

og 10.10.

05.10.

01.10

31.10

31.10.

Utvidet jakttid

"Brunstpausen" tatt bort.

  Aust-Agder fylke

Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes, øst for Otra og Iveland

25.09.

05.10.

31.10.

31.10.

25.09.

og 10.10.

05.10.

01.10

31.10

31.10.

Utvidet jakttid

"Brunstpausen" tatt bort.

Rådyr
  • Voksen rådyrbukk
  • Alle rådyr
I de kommuner som har åpnet adgang til rådyrjakt 10.08.

25.09.

23.12.

23.12.

16.08

25.09

23.12.

23.12.

NJFF støtter DN`s forslag.

(10.08.)

Utvidet jakt på råbukk
Villrein Hele landet (alle villreinområder) 20.08. 30.09. 20.08. 30.09. NJFF støtter DN`s forslag. Villreinnemnda kan utvide jakttida for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober måned når bestandsmessige forholde krever dette.
Dåhjort og muflon Hele landet 25.09. 23.12.       Nye arter